نویسنده: پژوهشکده اختر

کلاس های آموزشی:

قرآن: آموزش قرآن برای کودکان سه سال تا پیش از دبستان که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، درواقع تا حدودی همان آموزش آداب معاشرت

ادامه مطلب »

کلاس های آموزشی:

قرآن: آموزش قرآن برای کودکان سه سال تا پیش از دبستان که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، درواقع تا حدودی همان آموزش آداب معاشرت

ادامه مطلب »

کلاسهای آموزشی:

قرآن: آموزش قرآن برای کودکان سه سال تا پیش از دبستان که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، درواقع تا حدودی همان آموزش آداب معاشرت

ادامه مطلب »
اخبار

صحبت درباره ثبت نام

ثبت نام پژوهشکده اختر به دلیل ظرفیت محدود و خصوصی بودن در دوران کرونا در حال حاضر تمام شده و ظرفیت کلاس ها بسیار محدود

ادامه مطلب »