روش های والدین آگاه ، برای پرورش فرزندی با ذهنیت میلیاردر

در این کتاب الکترونیکی ، به مهارت مهمی پرداختیم که مرتبط با هوش مالی و طراحی ضمیر ناخود آگاه و ذهن کودکان نسبت به پول و ثروت ، فراوانی و شکر گزار بودن است

دیدگاهتان را بنویسید