روز: 27 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

اخبار

صحبت درباره ثبت نام

ثبت نام پژوهشکده اختر به دلیل ظرفیت محدود و خصوصی بودن در دوران کرونا در حال حاضر تمام شده و ظرفیت کلاس ها بسیار محدود

ادامه مطلب »